Opiskelijakunta verkkoon

adventure backlit dawn dusk
Photo by Pixabay on Pexels.com

Perinteisesti eri lukioissa toimivat opiskelijakunnat edistävät opiskeljoiden opiskeluviihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Opiskeltaessa verkossa tällaisen yhteisön rakentaminen ei välttämättä ole aivan mutkatonta. Etäoppilaitoksessa opiskelijakunnan tai vastaavan opiskelijoiden omatoimisuuden rakentamiseen saatetaan tarvita ohjaajien ja opettajien taustatukea, jotta opiskelijat löytävät toinen toisensa sekä tilat missä kokoontua. Toisin kuin fyysisellä kampuksella, verkko-opiskelussa ei ole luontaisia kohtaamisen paikkoja, kuten ruokala ja erilaiset yhteiset tapahtumat. Vertaisuus -ajattelun juurruttamiseen ja asteittaiseen siirtymiseen edistyneiltä opiskelijoilta uusille kannattaakin panostaa.

Nettilukiossa oli jo aiemmin käynnistelty ajatusta opiskelijakunnan perustamisesta ja Oppikamu-hankkeen myötä tuo ajatus sai tuulta alleen. Muutama ohjaaja lähti miettimään erilaisia mahdollisuuksia, miten voidaan luoda opiskelijoille puitteet kohdata toinen toisiaan verkossa sekä edistää verkko-opiskelijoiden etuja kaikessa Nettilukion toiminnassa.

Saimme mukaan muutamia innokkaita opiskelijoita. Varsinaisesti aloitimme toiminnan sillä, että pidimme heille Adobe Connectin kautta tapaamisen, jossa yhdessä pohdimme, mitä opiskelijakuntatoiminta nettilukiossa voisi olla. Opiskelijat lähtivätkin sitä innoissaan miettimään eteenpäin ja alkoivat pohtimaan erilaisia tapoja, joilla voisivat omalta osaltaan viedä yhteisöllisyyttä eteenpäin. Yksi konkreettinen tapa on opiskelijavetoiset torit, joilla opiskelijat käsittelevät yhdessä niitä teemoja, jotka he itse kokevat tärkeiksi. Lisäksi opiskelijakunta on perustanut Facebookiin oman keskusteluryhmän opiskelijoille kokemusten vaihtoa varten. Lisäksi muutamia läksypiirikokeiluja on ollut, joissa ideana on tehdä yhdessä “läksyjä” Adobe Connectin kautta esim. tiettyyn oppiaineeseen liittyen. Tämä kokeilu jalostui myöhemmin Facebookin eri kursseihin liittyviin keskusteluryhmiin.

Opiskelijakunnan jäsenten kanssa olemme kokoontuneet useasti lukuvuoden 2017-2018 aikana. Näissä tapaamisissa on toiminnan suunnittelun lisäksi saatu hienosti myös erilaisia kehittämisideoita nettilukion toiminnan osalta opiskelijoilta. Opiskelijakuntatoiminta on mukavasti pyörähtänyt kuluneen vuoden aikana käyntiin ja tästä onkin hyvä syksyllä jatkaa. Toivottavasti saamme myös uusia innokkaita opiskelijoita mukaan toimintaan!

Aiemmassa kirjoituksissa Nettilukion opiskelijatutor Jussi kertoo kokemuksia opiskelijakunnan toiminnasta.

Mainokset

Teemaryhmistä potkua opintoihin

Oppikamu-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää etäopiskelijoiden vertaisuutta ja luoda toimintamalleja verkkoyhteisöllisyyden tukemiseen. Meillä on ollut jo aiemmin haaveena saada käyttöön sovellus, jonka avulla opiskelijat voisivat itse löytää opiskelukavereita. Sovelluksen puuttuessa olemme lähteneet etsimään erilaisia tapoja edistää ja mahdollistaa opiskelijoiden vertaisuutta muilla tavoin lähinnä ohjaajavetoisesti.

Nettilukiossa on järjestetty niin kutsuttuja toreja jo useiden vuosien ajan. Toreille on varattu viikoittain aika ja paikka sekä etukäteen sovittu opintoihin liittyvä teema. Torilla opiskelijat voivat siis “tavata” vanhoja ja uusia opiskelukavereita, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia nettiopiskelun arjesta (ja juhlasta!) sekä saada ajankohtaista tietoa erilaisista teemoista. Torit järjestetään reaaliaikaisesti Adobe Connectin välityksellä.

Kuluneena lukuvuonna veimme ajatusta eteenpäin niin, että torin teeman pohdintaa jatkettaisiin vapaaehtoisesti pienessä ryhmässä. Torien tunti on ollut hyvä alkusysäys, mutta syvällisempään pohdintaan siinä ei ole ollut aikaa. Teemaryhmät olivat siis jonkinlainen yhdistelmä aiemmin kerrotusta tsemppiryhmästä sekä nettikoulutuksen toreista. Tällöin opiskelijoiden tutustumiselle annetaan parempi mahdollisuus ja itse teemaan ehditään pureutua entistä syvällisemmin.

Teemaryhmiä järjestettiin lukuvuoden 2017-2018 aikana yhteensä neljä:

  • ajankäytön hallinta
  • polku tulevaisuuteen
  • motivaation etsijät ja
  • hyvän mielen taidot
close up photography of yellow green red and brown plastic cones on white lined surface
Photo by Pixabay on Pexels.com

Teemaryhmiin ilmoittautui usein paljonkin opiskelijoita (noin 20 opiskelijaa), mutta aktiivisesti mukana oli ainoastaan alle puolet ilmoittautuneista. Etäopiskelijoiden ryhmäohjauksessa haasteena onkin usein kaikille sopivan ajan löytäminen. Lisäksi pohdituttaa, mitä tapahtuu opiskelijoille, jotka alunperin kokevat ryhmän hyödyllisenä, mutta lopulta eivät osallistukaan tapaamisiin eivätkä ei-reaaliaikaisiin keskusteluihin.

Opiskelijoille tiedotettiin alkavista ryhmistä ja sisällöistä yleisesti oppimisympäristömme Muikun viestimen ja tiedotteiden kautta, meidän omissa Facebookin ryhmissämme ja WhatsAppin viikkokirjeessä. Ryhmiin ilmoittauduttiin pääsääntöisesti etukäteen sovitulla tavalla. Ryhmän toimiessa ohjaajalta vaadittiin aktiivista roolia esimerkiksi keskustelun herättäjänä ja virittäjänä.

Teemaryhmän ohjauksessa on meidän mielestämme tärkeää panostaa ryhmän aloitukseen. Tuolloin on keskeistä käydä läpi muun muassa yhteiset pelisäännöt sekä pohtia mahdollisimman turvallisen ilmapiirin luomista. Ohjaajan näkökulmasta tietynlainen selkeys on ollut hyvä juttu: ryhmällä on ollut selkeä aloitus ja lopetus, ja ryhmän toiminta on rakentunut erilaisten viikoittaisten näkökulmien tarkasteluun. Kestoltaan ryhmät ovat olleet 4-6 viikkoa, mikä on tuntunut sopivalta ajalta yhden teeman käsittelyyn myös opiskelijoiden mielestä. Teemaryhmän aikaraamit ja alustava runko on kerrottu aloituksen tai ilmoittautumisen yhteydessä.

Ryhmässä kaikkien osallistujien huomiointi on olennaista. Opiskelijamme osallistuvat usein teemojen käsittelyyn Adobe Connectin chatissa kirjoittamalla, joten jokaisen kommentin huomatuksi tuleminen on tärkeää. Tätä tukee muun muassa se, että tapaamisissa on mukana kaksi ohjaajaa. Toisen ohjaajan keskittyessä puhumaan teemasta, voi toinen huomioida chat-keskustelua paremmin. Muutenkin on tärkeää korostaa toisten mielipiteiden kunnioittamista, sillä opiskelijat tuovat usein esiin hyvin henkilökohtaisiakin asioita. Ryhmän pelisäännöissä onkin tuotava esiin jokaisen opiskelijan mahdollisuus itse päättää, minkä verran haluaa jakaa käsiteltävästä asiasta.

Ryhmätoiminnassa olemme hyödyntäneet erilaisia työkaluja vaihtelevalla menestyksellä. Tärkeää on löytää ryhmälle sopiva tapa vuorovaikutuksen tukemiseen. Se, mikä yhdessä ryhmässä on toiminut, ei välttämättä toimi jossakin toisessa. Käytettyjä työkaluja ovat olleet mm:

  • WhatsApp
  • Adobe Connect
  • Facebook
  • oppimiympäristo Muikku (materiaalin kokoamispaikkana)
apps blur button close up
Photo by Pixabay on Pexels.com

 

Opiskelijamme ovat tuoneet ryhmän päättyessä esille, että vertaisuuden avulla he ovat saaneet lisätsemppiä opintoihin sekä lisätyökaluja omien opiskelutaitojen kehittämiseen. Usein samat opiskelijat osallistuvat myös seuraaviinkin ryhmiin ja saavat parhaassa tapauksessa houkuteltua uusiakin mukaan. Teemaryhmienkin ansiosta opiskelijat tulevat vähitellen tutuiksi toisilleen.

Näemme erilaiset teemaryhmät erittäin toimivina tapoina tukea opintoja ja olemmekin pohtineet uusia teemoja, joiden pohjalta uusia ryhmiä voitaisiin käynnistää (esimerkiksi “alaikäiset/nuoret opiskelijat nettilukiossa” tai “riittävän hyvä opiskelija”). Tärkeää on löytää jokin yhdistävä tekijä/teema opintojen ohella, jonka parissa opiskelijat haluavat yhdessä pohtia asiaa :-).

Lähitapaaminen Helsingissä toukokuussa

Nettilukiolaiset tapaavat harvoin toisiaan livenä, mutta toisinaan yritämme järjestää myös kasvokkain tapaamisia opiskelijoillemme. Osa opiskelijoista haluaa opiskella itsenäisesti, mutta toiset kaipaavat myös livetapaamisia ja etenkin heidän kannaltaan niitä olisi tärkeä järjestää. Toisaalta kasvokkaistapaaminen voi auttaa osaa opiskelijoita sitoutumaan opintoihin kokonaisvaltaisemmin kuin verkossa. Järjestimme lähitapaamisen tänä keväänä Oppikamun “hengessä”. Pidimme tapaamisen tällä kertaa Helsingin keskustassa. Tapaamisen […]

Starttitunneista virtaa aloitukseen

Nettilukiossa on mahdollista aloittaa opinnot milloin tahansa. Tämä joustavuus on mahdollisuus, mutta tuo omat haasteensa siihen, että opiskelijat löytävät toisiaan. Opiskelija saa opintojen alussa oman ohjaajan, joka auttaa opinnoissa alkuun sekä seuraa opintojen etenemistä. Opiskelija saattaa olla tiiviistikin yhteydessä omaan ohjaajaan, mutta saattaa kokea opintojen aloituksen melko yksinäiseksi. Toki osa opiskelijoista haluaa opiskella nimenomaan yksin ja on sen vuoksi hakeutunut juuri nettilukioon. Toisaalta keskusteluissa nousee usein esille myös se, että ei tiedetä kuinka paljon opiskelijoita ympärillä onkaan.

Oppikamu-hankkeen myötä kokeilimme opiskelijoiden ryhmäyttämistä heti alkumetreiltä saakka. Tällainen malli on ollut jossain määrin käytössä aiemmin, mutta opiskelijavirrat olivat silloin pienemmät. Ideana oli, että samalla viikolla aloittaneet 15-20 opiskelijaa menivät yhdelle ohjaajalle ja ohjaajan toimesta opiskelijoiden toivottiin osallistuvan yhteiselle Starttitunnille sovittuna aikana (tapaamisia järjestettiin kaksi kertaa). Vaikka kaikille sopivaa aikaa on mahdoton löytää, niin yllättävän suuri osa aloittavista opiskelijoista pääsi mukaan jompaankumpaan tapaamiseen.

Tavoitteena tuon tunnin aikana on kertoa opiskelun perusasioista aloittaville opiskelijoille. Starttitunnilla käsitellään teemoja, jotka usein opintojen alkumetreillä askarruttavat kuten HOPSin laadinta, ylioppilaskirjoitukset, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, opiskelu kursseilla jne. Samalla uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan käyttämäämme Adobe Connect -videoneuvotteluohjelmaan. Kun Adobe Connect tulee alkumetreillä tutuksi, on  jatkossakin varmasti helpompi hypätä mukaan erilaisiin Nettilukion tapahtumiin. Starttitunnilla on ollut mukana myös opiskelijatutoreita, jotka ovat tuoneet esiin vertaisuuden merkitystä opiskelumotivaation ylläpitoon.

Tästä kokeilusta ja positiivisesta palautteesta innostuneena pohdimme olisiko tällaisia tapaamisia mahdollista järjestää yhteisesti kaikille opiskelijoille riippumatta siitä, kuka heidän ohjaajansa on. Olemme tarjonneet Starttitunteja uusille opiskelijoille kerran viikossa tämän kevään ajan. Osallistujia on ollut mukana vaihtelevasti; joskus paikalla on ollut ainoastaan yksi opiskelija, mutta parhaimmillaan mukana on ollut lähes 20 uutta opiskelijaa. Tämä kokeilu on jatkumassa myös syksyllä 2018.

Uskomme, että kun uudet opiskelijat saavat kannustusta vertaisuuteen pidemmälle ehtineiltä opiskelijoilta, alkaa tämä ruokkimaan vertaisuuden kulttuuria eteenpäin. Myös se, että opiskelijat pääsevät heti alussa tutustumaan erilaisiin käytössä oleviin sovelluksiin ja tutustumaan toisiin opiskelijoihin antaa tarvittavaa lisäpotkua opinnoille.

people doing marathon
Photo by Snapwire on Pexels.com